Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Eshop Hadžiki - Miroslav Hadaš IČ 60589230, DIČ CZ5609302215, se sídlem Polní 20, 586 01 Jihlava 1, (dále jen "prodávající" ) a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od Eshop Hadžiki

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ("OP") ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

II. Záruka za jakost

Jako doklad o záruce vystavuje prodávajícíc ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení fakturu se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství).

1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení. Lhůta je:

 • a. U nového (včetně rozbaleného) zboží 24 měsíců.

 • b. U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li na zboží uvedené datum spotřeby. Je-li na zboží uvedeno datum spotřeby reklamační lhůta se zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

 • c. Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později.

 • d. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebylali uplatněna v uvedené době.

 • e. V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta. Původní reklamační lhůta se tedy výměnou zboží neprodlužuje.

2. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • a. věc má vlastnosti, které prodávající popsal.

 • b. věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.

 • c. věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

 • d. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

III. Záruční podmínky

1. Kontrola zboží při převzetí

Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.

Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout, nebo vždy je možné nahlásit na e-mail miroslav_hadas@seznam.cz V případě převzetí od přepravce doporučuje prodávající přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

2. Uplatnění reklamace

Kupující může reklamaci uplatnit osobně v Centrum pro zdraví, Masarykovo nám.47, Jihlava . Dle tel, domluvy.

Dále je možné reklamaci zboží odeslat na adresu prodávajícího:

Miroslav Hadaš
Polní 4427/20,
58601 Jihlava

Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství). Dále kopii dokladu o zakoupení, a reklamační protokol , který bude obsahovat podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresu a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Taktéž prodávající doporučuje zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (výměna, dobropis).

Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

3. Výluky

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 • a. mechanickým poškozením zboží,

 • b. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno

 • c. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

 • d. zboží, které bylo upravováno zákazníkem

 • e. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí

 • f. použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

4. Testování závady

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).

5. Zamítnutí reklamace

Prodávající má právo zamítnout reklamaci zboží v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

IV. Vyřízení reklamace

Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od následujícího dne od podání reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem - takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

V. Společná ustanovení

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován.

Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si Zprodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

Při výdeji zboží je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace, a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti, a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti.

VI. Závěrečná ustanovení

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

Tento Reklamační řád je platný od 10.1.2022 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.